SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Notre Père qui es aux cieux Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…
Mar 6th, 2018 by admin

Tsy hay ny tsy hisaotra ny tsirairay noho ny fahatanterahan’ny fotoana omaly!
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika
Misaotra anareo ankizy rehetra nanatontosa ny fotoana
Misaotra betsaka indrindra ny ray amand-reny tamin’ny fitondràna ireo goûter marobe! 😉
Dia mirary antsika rehetra hotahiana sy ho eo ambany fahasoavan’Andriamantitra hatrany!

Ny mpikarakara rehetra

Notre Père qui es aux cieuxQue ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…

Posted by Ag Enda on Montag, 4. Dezember 2017

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés…
Mar 6th, 2018 by admin

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés…

Posted by Ag Enda on Dienstag, 5. Dezember 2017

Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal…
Mar 6th, 2018 by admin

Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal…

Posted by Ag Enda on Donnerstag, 7. Dezember 2017

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen!
Mar 6th, 2018 by admin

Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.Amen!

Posted by Ag Enda on Donnerstag, 7. Dezember 2017

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© fkmsm 2008